Privacy

Expertise Centrum MediLibra wil de privacy van cliënten, opdrachtgevers en medewerkers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verwerken van persoonlijke gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de medisch specialist.

Alle informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel: het kunnen verrichten van een medische expertise.

Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met nummer FG012297. 

Foto-, film- en geluidsopnamen

Het niet is toegestaan anderen te filmen, te fotograferen of geluid op te nemen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Het maken van een selfie is wel toegestaan. Voorwaarde is dat anderen (waaronder ook de zorgverlener) of diens gegevens niet in beeld komen (behalve met toestemming) en dat de medisch specialist niet gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn/haar taak. Indien u het gesprek met de medisch specialist wenst op te nemen, gelieve dit vooraf aan te geven bij de medisch specialist.

 

Persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Expertise Centrum MediLibra overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en overige privacywetgeving.

Van de verwijzend arts, medisch specialist, rechtbank of advocaat ontvangen wij de volgende informatie van een cliënt: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummers en e-mailadres. Ook ontvangen we eventueel informatie die door de aanvrager relevant wordt geacht voor het doen van de expertise én die door hem binnen de mogelijkheden van de wet is verkregen. 

Medische gegevens

Gegevens over uw gezondheidstoestand (medische gegevens) zijn bijzondere persoonsgegevens en daar gaan wij zorgvuldig mee om.

Als u voor een medische expertise naar ons centrum wordt verwezen, nemen wij uw persoonlijke gegevens en de voor het onderzoek relevante gegevens op in ons Elektronisch Cliënten Systeem.

Expertise Centrum MediLibra draagt zorg voor een goede beveiliging van de systemen waarbinnen de informatie wordt verstuurd en opgeslagen.

Instemmingsformulier

Vooraf wordt u geïnformeerd over de werkwijze van het onderzoek. Wij vragen u om een instemmingsformulier te tekenen. Hierin bevestigt u dat u:

  • op de hoogte bent van de aanvraag;
  • op de hoogte bent van de aanvragend arts;
  • meewerkt aan het onderzoek;
  • bekend bent met het feit dat de rapportage van het onderzoek naar de aanvragend arts gaat;
  • bekend bent met het feit dat u recht heeft op inzage van het medisch rapport en de mogelijkheid heeft om hierin persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist zijn of niet relevant voor het doel van het onderzoek.

U heeft in sommige gevallen het recht om rapportage van het onderzoek te blokkeren. Expertise Centrum MediLibra spant zich in u hierover voor te lichten, maar het is uiteindelijk uitdrukkelijk uw eigen verantwoordelijkheid de wet hierover te kennen en u te laten voorlichten of te adviseren.

Soms acht de onderzoeker (de medisch specialist) het nodig gegevens over u op te vragen bij uw behandelaren of huisarts. Dit mag alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Inzien vertrouwelijke gegevens

Wie kunnen uw gegevens met betrekking tot de medische expertises inzien?

  • Uzelf of uw gemachtigde ontvangt het medisch rapport.
  • De verwijzend arts die de expertise heeft aangevraagd ontvangt het medisch rapport, tenzij er sprake is van blokkering in gevallen waar blokkeringsrecht van toepassing is.
  • De medisch specialist die het onderzoek uitvoert.
  • Personeel dat werkzaam is bij Expertise Centrum MediLibra en de bevoegdheden heeft om voor werkgerelateerde redenen cliëntgegevens in moet kunnen zien.

De betrokken artsen en personeelsleden zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim).

Expertise Centrum MediLibra zal nooit gegevens die vallen onder de privacy wetgeving aan derden ter beschikking stellen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn medische gegevens

De gegevens bewaren wij zo lang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor het onderzoek is verricht. In de praktijk geldt dat we uw gegevens tot 1 jaar digitaal bewaren. Na afloop worden de gegevens vernietigd.

Expertise Centrum MediLibra slaat de volgende gegevens op: 1) persoonsgegevens, 2) relevante gegevens over de voortgang en afhandeling van een casus, en 3) door de onderzoeker geproduceerde rapporten en aangevraagde onderzoeksgegevens.

De door derden opgestelde onderzoeken, brieven, beelden en dergelijke (bijvoorbeeld röntgenfoto’s uit een ander ziekenhuis) worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Deze gegevens worden immers al opgeslagen door de zorginstanties die ze gemaakt hebben.

Contact

Graag ontvangen we schriftelijk uw vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid.

Expertise Centrum MediLibra
Tav dhr P. de la Porte
Tesselschadestraat 4
1054 ET Amsterdam

expertises@medilibra.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.