Info voor client

Uw bezoek aan Expertise Centrum MediLibra

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank verwijst u voor een medische expertise (onderzoek) naar Expertise Centrum MediLibra. In ons medisch expertise centrum wordt u ontvangen door een onafhankelijke medisch specialist. Deze arts neemt ruim tijd voor u om uw medische klacht te onderzoeken.

Uw bezoek aan ons centrum willen wij zo prettig mogelijk laten verlopen. Via onderstaande ‘veelgestelde vragen’ willen wij u alvast zo goed mogelijk hierover informeren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met onze cliëntencoördinator via expertises@medilibra.nl. Of bel ons via 088 00 2850.

 

Uw feedback

Uw suggesties en opmerkingen gebruiken wij om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Wilt u een suggestie of op- of aanmerking met ons delen? Dit kan op twee manieren:

• Door de tevredenheidsenquête in te vullen die u binnen een week na het onderzoek van ons per e-mail ontvangt.
• Door ons een bericht te sturen via expertises@medilibra.nl

 

Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke medisch specialist.
De medische expertise geeft inzicht in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventuele lichamelijke blijvende of toekomstige gevolgen. Een medische expertise kan duidelijkheid bieden over het behandeladvies, de re-integratie of de mogelijkheden en beperkingen.

Wat is Expertise Centrum MediLibra?

Een onafhankelijk medisch expertise centrum met kantoren in Amsterdam en Tilburg. Ons doel is een cliënt en verwijzend arts medische duidelijkheid te bieden door een onderzoek (een medische expertise) bij een van onze medisch specialisten.

Medische expertises worden vaak verricht om te bepalen wat de gezondheidstoestand was in het verleden, of in de huidige situatie. Ook wordt een expertise soms ingezet om een inschatting te maken van de toekomstige gezondheidstoestand.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • expertises bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen
 • vaststelling van de medische gevolgen van ongevallen en/of medische fouten
 • toekenning van voorzieningen of uitkeringen
Waarom Expertise Centrum MediLibra?

De verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank kiest voor Expertise Centrum Medilibra omdat u binnen een korte periode bij een van onze ervaren medisch specialisten terecht kunt. De medisch specialist is onafhankelijk.

Is Expertise Centrum MediLibra onafhankelijk?

Onze medisch specialisten zijn onafhankelijk. Wij hebben geen belang bij de uitkomst van een onderzoek.

Wie zijn de medisch specialisten van Expertise Centrum MediLibra?

De meeste medisch specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis of kliniek en doen daarnaast als ‘medisch deskundigen’ expertises voor Expertise Centrum MediLibra.

Wilt u meer weten over de medisch specialist bij wie u de afspraak heeft? Bekijk het overzicht van alle specialisten.

Hoe verloopt een medische expertise?
 • Van uw rechtbank, medisch adviseur, advocaat of verzekeringsarts ontvangen wij een aanvraag voor een medische expertise. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren ontvangen wij van de aanvrager de vraagstelling en de relevante medische gegevens.
 • Wij plannen de afspraak voor de medische expertise in en stemmen dit eerst telefonisch met u af.
 • U ontvangt van ons per e-mail een afspraakbevestiging en een instemminsformulier. Wij verzoeken u het instemmingsformulier goed door te nemen en in sommige gevallen al getekend naar ons terug te sturen. Hiermee geeft u ons o.a. toestemming om relevante medische informatie op te vragen bij zorginstanties, indien noodzakelijk voor de expertise.
 • Afhankelijk van het soort onderzoek (orthopedie, psychiatrie, neurologie, etc) kunt u een of meerdere vragenlijsten ontvangen. Deze dient u voorafgaand aan de medische expertise in te vullen en naar ons terug te sturen of mee te nemen naar de afspraak.
 • De medische expertise bestaat meestal uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Soms vindt de medisch specialist dat er aanvullend onderzoek nodig is, zoals mri, rontgen of labonderzoek. Wij doen ons uiterste best om dit op dezelfde dag in te plannen, maar dit lukt niet altijd. In verband met mogelijk lichamelijk onderzoek: wij adviseren u makkelijk zittende kleding aan te trekken, zoals een joggingbroek.
 • Na het onderzoek stelt de medisch specialist het rapport op. Dit rapport wordt zorgvuldig opgebouwd met een weergave van uw verhaal, de onderzoeksbevindingen, bespreking van de medische informatie. De medisch specialist maakt een samenvatting van alle relevante gegevens, schrijft een beschouwing, stelt een conclusie op en beantwoordt de medische vragen van de aanvrager. Dit is een nauwkeurig proces en vergt enige tijd.
 • Is het rapport gereed dan heeft u heeft altijd inzage- en correctierecht op het rapport. Als er blokkeringsrecht geldt, geven wij dit duidelijk aan. U krijgt twee weken de tijd om te reageren.
 • Na twee weken sturen we het (concept)rapport naar de aanvragers. Zij kunnen hierop reageren. Mits hier een andere procedure geldt.
 • Na ontvangst van eventuele vragen en opmerkingen op het conceptrapport, verwerkt de specialist alle opmerkingen in de definitieve versie. Uw reactie wordt tevens als bijlage aan het rapport toegevoegd.
 • Het definitieve rapport stuurt Expertise Centrum MediLibra naar de aanvragers.

 

 

Voor welke specialismen kan ik via de verwijzer terecht bij Expertise Centrum MediLibra?

 

Aan Expertise Centrum MediLibra is een team van ruim 75 specialisten verbonden, zoals orthopeden, neurologen, cardiologen en psychiaters. Bekijk het overzicht van onze medisch specialisten.

In welke plaats wordt de medische expertise uitgevoerd?

Meestal komt u voor de medische expertise naar onze (hoofd) locatie in Amsterdam. Soms vinden de onderzoeken plaats op een van onze andere locaties. Bekijk het overzicht van onderzoeken per locatie.

Wat is aanvullend onderzoek?

Soms vraagt de medisch specialist aanvullend onderzoek aan. Dit kan een MRI zijn, een röntgenfoto, een echo of bloedafname. Meestal wordt dit aanvullende onderzoek meteen uitgevoerd in ons centrum. Het is ook mogelijk dat hiervoor een vervolgafspraak wordt gemaakt.

Komt u met de auto?

Houd in Amsterdam dan rekening met betaald parkeren, ± € 7,50 per uur in het centrum. Of in de parkeergarage € 7,20 tot 8,- per uur.

Hoe lang duurt de medische expertise?
 • Standaard expertises: 1-1,5 uur
 • Rechtbankzaken: 1-2 uur
 • Letselschadezaken: 1-2 uur
 • Neuropsychologisch onderzoek 2,5-5 uur

De duur van een medische expertise is van verschillende factoren afhankelijk. De bovengenoemde tijdsduur is een indicatie.

Bent u rolstoel afhankelijk?

Kunt u ons, voor uw komst, laten weten of u afhankelijk bent van rolstoel of scootmobiel? Wij kunnen dan voorzieningen treffen voor toegang tot het pand. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen aanwezig en het pand is matig rolstoel toegankelijk. Wel zit er recht tegenover onze vestiging een parkeergarage waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

Uw rechten

Voor u is een ‘medisch deskundigen onderzoek’ aangevraagd, waarvoor u door Expertise Centrum Medilibra bent uitgenodigd. Dit kan zijn vanwege een rechtszaak, een verzekering, een uitkering en dergelijke. Er kunnen verschillende rechten gelden. Laat u daarover goed van tevoren informeren. De meest toepasbare rechten bij dit soort onderzoeken staan hieronder genoemd in een poging u goed voor te lichten. Relevant zijn in elk geval inzage- en blokkeringsrecht en correctierecht.

Wat is blokkeringsrecht? Wat is correctierecht? Wat is inzagerecht?

Keurlingen (u als cliënt) die bij Expertise Centrum Medilibra worden onderzocht, worden gewezen op het mogelijk toepasselijk zijn van het blokkeringsrecht. Dit betreft een wettelijk recht en is vermeld in artikel 7:464 lid 2 BW. Het betreft een ja/nee recht. De mogelijkheid voor inhoudelijke vragen en commentaar volgt na vrijgave. Zie onder.

Indien het blokkeringsrecht geldt, wordt het conceptrapport eerst ter vrijgave (opheffing blokkering) aan de keurling (U) aangeboden. Pas na uw deblokkering (vrijgave) wordt het rapport in concept naar de aanvragende partij(-en) gestuurd voor inhoudelijk commentaar en vragen aan de medisch deskundige. Dit verloopt conform de in de aanvraag en/of anderszins voorgeschreven procedure.

Het correctierecht vloeit, ook in het geval van medische expertises, voort uit artikel 16 AVG (voorheen artikel 36 lid 1 Wbp). Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen om een correctie daarvan als hij/zij meent dat die persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Het gaat om eventuele feitelijke vergissingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens. Dit recht strekt zich niet uit tot op het professionele oordeel van de medisch deskundige.

De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen dus niet gecorrigeerd worden. Wel kunt u hierover uw op- of aanmerkingen geven. Uw commentaar wordt dan als bijlage toegevoegd aan het medisch rapport.

U hebt het recht op inzage in uw medisch dossier. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen en sturen wij u een kopie van de medische rapportage.

Hoe lang krijg ik de tijd om te reageren op het conceptrapport?

Als het rapport ter inzage en correctie wordt gestuurd, verzoeken we u om ons binnen twee weken, indien gewenst, te reageren.

Als het rapport ter inzage en (de)blokkering naar u wordt gestuurd, verzoeken wij om ons binnen twee weken te laten weten of u wel of niet gebruik maakt van uw blokkeringsrecht.

Wat gebeurt er als ik het verslag blokkeer?

Als u zich op uw blokkeringsrecht beroept, eindigen onze werkzaamheden. Wij brengen de opdrachtgever van uw besluit op de hoogte. De opdrachtgever zorgt voor de vervolgprocedure. U doet er verstandig aan een dergelijk besluit eerst met uw belangenbehartiger te bespreken. Het rapport wordt naar niemand verstuurd.

Wat gebeurt er na het onderzoek in letselschadezaken?

De aanvragende partijen komen van tevoren een procedure overeen waaraan het Expertise Centrum Medilibra zich dient te houden. De meest voorkomende procedure is als volgt:

 • Na onderzoek door de medisch deskundige wordt een concept rapport opgesteld.
 • Indien het blokkeringsrecht geldt, wordt het concept rapport u ter vrijgave aangeboden, zie uitleg bij de vraag “Wat is blokkeringsrecht?”
 • Na uw vrijgave volgt een conceptronde en wordt het rapport in conceptvorm aangeboden aan partijen voor inhoudelijk commentaar en vragen.
 • Na verwerking van de vragen en opmerkingen wordt het rapport in definitieve vorm naar partijen gestuurd.
Wat gebeurt er na het onderzoek in het kader van keuringen, aangevraagd door de medisch adviseur van een verzekeraar of een verzekeringsarts van het UWV of bedrijfsartsen?

Na onderzoek door de medisch deskundige wordt een verslag opgesteld. U hebt (meestal) inzage- en correctierecht op feitelijke onjuistheden (zie de vraag “Wat is correctierecht?” hierboven). Uw eventuele opmerkingen over de medische inhoud van het rapport worden bijgevoegd als bijlage.

Bij een medisch onderzoek in het kader van een lopende arbeids-, of verzekeringsovereenkomst of sociale verzekeringen (lopende uitkeringen) geldt meestal geen blokkeringsrecht.

Wat gebeurt er na het onderzoek in bestuursrechtelijke zaken?

Er geldt een leidraad voor de medisch deskundigen in bestuursrechtelijke zaken waaraan Expertise Centrum Medilibra zich dient te houden. Hierin staat vermeld dat u het rapport ter correctie krijgt aangeboden. Na verwerking van uw eventuele correctieverzoeken, zorgt de rechtbank voor verdere verspreiding van het rapport aan partijen. Bij onderzoeken in het kader van sociale verzekeringen is het blokkeringsrecht meestal opgeheven (geldt niet).

Wat gebeurt er na het onderzoek in civielrechtelijke zaken?

Er geldt een leidraad voor de medisch deskundigen in civielrechtelijke zaken waaraan Expertise Centrum Medilibra zich dient te houden. De rechtbank schrijft de procedure voor en geeft aan of blokkeringsrecht van toepassing is. Zij geeft tevens aan hoe het rapport verspreid dient te worden: direct aan de partijen, of via de rechtbank.

Let op! In alle gevallen, laat u goed voorlichten over uw rechten.

Waar kan ik terecht voor vragen over het medisch onderzoek of het verslag?

Bij voorkeur ontvangen wij uw vragen per e-mail: expertises@medilibra.nl Wij geven zo snel mogelijk een reactie. Ook wanneer u vragen wilt stellen aan de medisch specialist (deskundige), verzoeken wij u deze aan onze coördinator te sturen. Onze coördinatoren zorgen er voor dat uw vragen worden beantwoord door de medisch specialist. Wilt u uw vraag niet per e-mail stellen, dan kunt u ons altijd bellen op 088-0062850.

Hoe gaat Expertise Centrum MediLibra om met mijn medische gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en medische gegevens. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

Disclaimer

Het bovenstaande is een poging u te informeren over uw rechten en de geldende procedures. U kunt er geen rechten aan ontlenen en Expertise Centrum Medilibra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van het bovenstaande.