Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “Zorg Innovaties Nederland BV, gevestigd Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam, geregistreerd bij  de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30114609”, hierna te noemen “ZIN”, en een wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon), hierna te noemen “de opdrachtgever”.

2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van ZIN afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voorzover door ZIN schriftelijk bevestigd.

4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten met ZIN.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van ZIN vrijblijvend. De hierin vermelde prijzen, alsmede prijslijsten zijn richtprijzen.

2.  Als de opdrachtgever aan ZIN gegevens verstrekt, mag ZIN uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3.  Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft ZIN het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na (schriftelijke) bevestiging van ZIN, dan wel op het moment dat ZIN met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2. Elke overeenkomst wordt door ZIN slechts aangegaan onder de ontbindende voorwaarde en met behoud van overige rechten dat de opdrachtgever –uitsluitend ter beoordeling van ZIN– voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. ZIN is gerechtigd, zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting- als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3. ZIN heeft het recht om een opdrachtgever om haar motiverende redenen te weigeren. In dit geval is er sprake van non-acceptatie.

 

Artikel 4. Wijziging in overeenkomst

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij schriftelijk door ZIN zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 5. Consult

1. Afspraken voor het uitbrengen van medisch dan wel juridisch diagnostische conclusies, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het consult geldt een annuleringstarief van 50% van de consult basisprijs. Niet geannuleerde afspraken worden ten volle berekend.

2. De persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht , hierna te noemen “de betrokkene”, die ofwel opdrachtgever is, dan wel een door de opdrachtgever opgegeven derde, dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de betrokkene niet binnen 15 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de volledige consultprijs verschuldigd.

3. Het minimaal verschuldigde tarief voor een consult is het basistarief voor het betreffende consult, zoals vermeld in het aanvraagformulier, de brochure of op de website.

 

Artikel 6. Verzekering

De opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten voor het consult bij haar verzekeraar te declareren. ZIN geeft geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan. De overeenkomst tussen ZIN en de opdrachtgever is niet overdraagbaar naar de verzekeraar van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Uitslagtermijnen

1. De door ZIN opgegeven termijn, waarbinnen de conclusies van het artsenlaboratorium of ander extern onderzoek beschikbaar zijn, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

2. ZIN zorgt ervoor dat uitslagen, binnen redelijke termijn nadat zij bekend zijn, door de behandelend arts met verklarende toelichting aan de opdrachtgever, dan wel de bedrijfsarts worden doorgegeven. Uitsluitend met toestemming van de betrokkene, en slechts wanneer daar aanleiding toe is, zal de behandelend arts van ZIN de oorspronkelijke (huis)arts over de uitslag informeren.

 

Artikel 8. Medisch dossier

1. ZIN draagt zorg voor een betrokkenennenadministratie. ZIN bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een medisch dossier. Een verzoek om inzage van zijn (haar) medische dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door ZIN verstrekt formulier en betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.

2. De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en verzekeringsgegevens van de betrokkene juist zijn. In bijzondere gevallen en in gevallen van (her)keuringen kan ZIN de betrokkene om legitimatie vragen.

3. Terzake het medisch dossier, en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen, waaronder (niet uitsluitend) de bepalingen van Boek 7 (titel 7, afdeling 5) van het Burgerlijk Wetboek.

Het privacybeleid van Expertise Centrum MediLibra

 

Artikel 9. Prijzen

1. Tenzij anders is vermeld, zijn alle prijzen vermeld in brochures, prijslijsten, offertes, bevestigingen, en op de internetsite uitgedrukt in euro’s.

2. De kosten van de arts, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling van particuliere consulten geschiedt á contant, door middel van pin- of kredietkaart transactie, dan wel automatische incassomachtiging. Betaling achteraf door middel van een nota is uitsluitend mogelijk in bijzondere gevallen. ZIN bepaalt of er sprake is van een bijzonder geval.

2. Consulten ten behoeve van bedrijven en instellingen worden door ZIN gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

3. Alle door ZIN in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan.

4. ZIN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot betaling. ZIN is gerechtigd geheel of gedeeltelijke betaling vooraf of zekerheid voor betaling te eisen.

5. Indien het verschuldigde niet binnen 15 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.

6. Indien de opdrachtgever jegens ZIN in verzuim is, is hij verplicht ZIN de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150,-.

7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van ZIN voor de door de opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, ongeacht de gronden waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij wegens wanprestatie hetzij wegens onrechtmatige daad van ZIN of haar ondergeschikten, of anderszins.

2. In die gevallen waarin ZIN geen beroep kan doen op het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal ZIN in geen geval aansprakelijk zijn:

3. voor schade ten gevolge van schuld van ZIN, of ten gevolge van opzet, grove schuld of schuld van haar ondergeschikten, of personen die door ZIN bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld;

4. voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van inlichtingen of adviezen die zijn verstrekt voordat de overeenkomst tot stand kwam;

5. indien de opdrachtgever wanprestatie heeft gepleegd, in de naleving van zijn verantwoordelijkheden tekort is geschoten of onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie heeft verstrekt (ZIN is niet verplicht de van de opdrachtgever, of via hem van derden, of van de door de opdrachtgever opgegeven derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaat af op de juistheid daarvan);

6. voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens.

7. In die gevallen waarin beroep op een of meer der voorgaande exoneratiebedingen niet is toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van ZIN uit hoofde van de verleende diensten beperkt zijn tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten.

8. De diensten worden uitsluitend geacht te zijn gedaan voor de opdrachtgever. De opdrachtgever zal ZIN vrijwaren in geval van aanspraken van derden, waaronder ook (indien deze niet tevens de opdrachtgever is) de betrokkene.

9. De opdrachtgever zal personeelsleden van ZIN of door ZIN ingeschakelde derden niet kunnen aanspreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten.

10. Indien de betrokkene opdrachtgever is en de overeenkomst met ZIN kan als een geneeskundige behandelovereenkomst worden gekwalificeerd is het onderhavige artikel niet van toepassing.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Overeenkomsten worden gesloten onder voorbehoud van overmacht. ZIN is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming, indien deze tekortkoming aan ZIN volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan in ieder geval niet worden toegerekend, indien er sprake is van, onder meer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, rampen, vertraging of vermissing van uitslagen c.q. informatie die door derden aan ZIN worden verstrekt, onvoorziene ziekte of uitval van artsen, overheidsmaatregelen en externe omstandigheden, welke de uitvoering van de werkzaamheden van ZIN belemmeren of blokkeren.

2. In geval van overmacht, kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan de opdrachtgever gericht aangetekend schrijven, ontbonden worden.

 

Artikel 13. Ontbinding

1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal ZIN alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, of surseance van betaling, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, of bij stillegging van zijn bedrijf.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op elke overeenkomst tussen ZIN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en ZIN, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

3. ZIN blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

1. ZIN is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.