Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “ MediLibra BV”, gevestigd Dr. Paul Janssenweg 149, 5026 RH Tilburg, geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54607183”, hierna te noemen “MediLibra”, en een wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon), hierna te noemen “de opdrachtgever”.

2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van MediLibra afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door MediLibra schriftelijk bevestigd.

4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten met MediLibra.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van MediLibra vrijblijvend. De hierin vermelde prijzen, alsmede prijslijsten zijn richtprijzen.

2. Expertise Centrum MediLibra en EC VerzuimDiagnostiek zijn elk een aanbieding van MediLibra.

3. Als de opdrachtgever aan MediLibra dan wel aan Expertise Centrum MediLibra dan wel aan EC VerzuimDiagnostiek gegevens verstrekt, mag MediLibra uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

4. Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft MediLibra het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na (schriftelijke) bevestiging van MediLibra, dan wel op het moment dat MediLibra met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2. Elke overeenkomst wordt door MediLibra slechts aangegaan onder de ontbindende voorwaarde en met behoud van overige rechten dat de opdrachtgever –uitsluitend ter beoordeling van MediLibra– voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. MediLibra is gerechtigd, zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting- als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3. MediLibra heeft het recht om een opdrachtgever om haar motiverende redenen te weigeren. In dit geval is er sprake van non-acceptatie.

 

Artikel 4. Wijziging in overeenkomst

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij schriftelijk door MediLibra zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 5. Consult

1. Afspraken in het kader van een opdracht tot het uitbrengen van medisch deskundig dan wel juridisch diagnostische conclusies en advies, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het consult geldt een annuleringstarief van 50% van de consult basisprijs. Niet geannuleerde afspraken worden ten volle berekend.

2. De persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht in opdracht van de opdrachtgever, hierna te noemen “de betrokkene”, dan wel een door de opdrachtgever opgegeven derde, dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de betrokkene niet binnen 15 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de volledige consultprijs verschuldigd.

3. Het minimaal verschuldigde tarief voor een consult is het basistarief voor het betreffende consult, zoals vermeld in het aanvraagformulier, de brochure of op de website.

 

Artikel 6. Verzekering

De opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten voor het consult bij haar verzekeraar te declareren. MediLibra geeft geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan. De overeenkomst tussen MediLibra en de opdrachtgever is niet overdraagbaar naar de verzekeraar van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Uitslagtermijnen

1. De door MediLibra opgegeven termijn, waarbinnen de conclusies van het medisch deskundigen onderzoek of ander onderzoek(en) beschikbaar zijn, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

2. MediLibra zorgt ervoor dat uitslagen, conclusies, adviezen verwerkt in een rapportage(s), binnen redelijke termijn nadat zij bekend zijn, door de onderzoekende arts met verklarende toelichting aan namens de opdrachtgever(s) aanvragende arts(en) worden doorgegeven. Uitsluitend met toestemming van de betrokkene, en slechts wanneer daar aanleiding toe is, zal de onderzoekende arts van MediLibra derden over de uitslag informeren.

 

Artikel 8. Medisch dossier

1. MediLibra draagt zorg voor een betrokkenenadministratie. MediLibra bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een medisch dossier conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een verzoek om inzage van zijn (haar) medische dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door MediLibra verstrekt formulier en betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.

2. De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en verzekeringsgegevens van de betrokkene juist zijn. In bijzondere gevallen en in gevallen van (her)keuringen kan MediLibra de betrokkene om legitimatie vragen.

3. Terzake het medisch dossier, privacy en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen, waaronder (niet uitsluitend) de bepalingen van Boek 7 (titel 7, afdeling 5) van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Verordening Gegevensverwerking ingevoerd op 25-5-2018.

4. Aanvullend zal MediLibra bij het beschikbaar stellen van een deskundigen rapportage in alle gevallen gehouden zijn zich te houden aan de door opdrachtgever(s) overeengekomen procedure(s), dan wel daarvoor geldende leidraden, dan wel de wettelijke voorschriften ten aanzien van inzage, correctie en blokkeringsrecht van een betrokkene.

 

Artikel 9. Prijzen

1. Tenzij anders is vermeld, zijn alle prijzen vermeld in brochures, prijslijsten, offertes, bevestigingen, en op de internetsite uitgedrukt in euro’s.

2. De kosten van de arts deskundige, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek(en), kosten derden voor het inwinnen van advies, tolkkosten en overige kosten die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 10. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen aanvaardt MediLIbra geen opdrachten van privé personen

2. Consulten ten behoeve van bedrijven, organisaties, overheid en overige instellingen worden door MediLibra gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

3. Alle door MediLibra in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan.

4. MediLibra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot betaling. MediLibra is gerechtigd geheel of gedeeltelijke betaling vooraf of zekerheid voor betaling te eisen.

5. Indien het verschuldigde niet binnen 15 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.

6. Indien de opdrachtgever jegens MediLibra in verzuim is, is hij verplicht MediLibra de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 450,-.

7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van MediLibra voor de door de opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, ongeacht de gronden waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij wegens wanprestatie hetzij wegens onrechtmatige daad van MediLibra of haar ondergeschikten, of anderszins.

2. In die gevallen waarin MediLibra geen beroep kan doen op het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal MediLibra in geen geval aansprakelijk zijn:

– voor schade ten gevolge van schuld van MediLibra, of ten gevolge van opzet, grove schuld of schuld van haar ondergeschikten, of personen die door MediLibra bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld;

– voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van inlichtingen of adviezen die zijn verstrekt voordat de overeenkomst tot stand kwam;

– indien de opdrachtgever wanprestatie heeft gepleegd, in de naleving van zijn verantwoordelijkheden tekort is geschoten of onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie heeft verstrekt (MediLibra is niet verplicht de van de opdrachtgever, of via hem van derden, of van de door de opdrachtgever opgegeven derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaat af op de juistheid daarvan);

– voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens.

3. In die gevallen waarin beroep op een of meer der voorgaande exoneratiebedingen niet is toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van MediLibra uit hoofde van de verleende diensten beperkt zijn tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten.

4. De diensten worden uitsluitend geacht te zijn gedaan voor de opdrachtgever. De opdrachtgever zal MediLibra vrijwaren in geval van aanspraken van derden, waaronder ook (indien deze niet tevens de opdrachtgever is) de betrokkene.

5. De opdrachtgever zal personeelsleden van MediLibra of door MediLibra ingeschakelde derden niet kunnen aanspreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten.

6. Indien de betrokkene opdrachtgever is en de overeenkomst met MediLibra kan als een geneeskundige behandelovereenkomst worden gekwalificeerd is het onderhavige artikel niet van toepassing.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Overeenkomsten worden gesloten onder voorbehoud van overmacht. MediLibra is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming, indien deze tekortkoming aan MediLibra volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan in ieder geval niet worden toegerekend, indien er sprake is van, onder meer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, rampen, vertraging of vermissing van uitslagen c.q. informatie die door derden aan MediLibra worden verstrekt, onvoorziene ziekte of uitval van artsen, overheidsmaatregelen en externe omstandigheden, welke de uitvoering van de werkzaamheden van MediLibra belemmeren of blokkeren.

2. In geval van overmacht, kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan de opdrachtgever gericht aangetekend schrijven, ontbonden worden.

 

Artikel 13. Ontbinding

1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal MediLibra alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, of surseance van betaling, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, of bij stillegging van zijn bedrijf.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op elke overeenkomst tussen MediLibra en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en MediLibra, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

3. MediLibra blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

1. MediLibra is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.